White Bean Soup

Roasted Asparagus + White Bean Soup Two Ways